Algemene Voorwaarden

Geldend per 1 september 2020

 

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. De organisatie: Bodyconnection, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 75632039.

b. De overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Bodyconnection, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Bodyconnection.

c. De opdrachtgever: De natuurlijke persoon die deze overeenkomst aangaat met Bodyconnection voor de beoefening van de door Bodyconnection aangeboden activiteiten.

d. De deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan de activiteiten van Bodyconnection. Dit betreft doorgaans de opdrachtgever. Bij groepstraining/bootcamp en sportworkshop is het mogelijk dat de opdrachtgever de overeenkomst aangaat met Bodyconnection ten behoeve van andere deelnemers.

e. De personal trainer: De natuurlijke persoon die namens Bodyconnection de activiteiten verzorgd.

f. De activiteit(en): De door Bodyconnection aangeboden (groeps)trainingen, pakketten, adviezen, workshops en overige diensten.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Bij het sluiten van de overeenkomst met Bodyconnection voor deelname aan de door Bodyconnection aangeboden activiteiten worden onderhavige algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. De opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst. Bij activiteiten die worden aangeboden zonder schriftelijk overeenkomst, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen na inschrijving voor de betreffende activiteit bij Bodyconnection.

2.2 Bodyconnection is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Bodyconnection.

 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

3.1 Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad aan de hand van een intakeformulier.

3.2 Het intakeformulier dient door de deelnemer volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan Bodyconnection te worden afgegeven.

3.3 Pas na ontvangst van desbetreffend formulier door Bodyconnection zal er begonnen worden met de activiteiten. Bij de aanwezigheid van medische omstandigheden of blessures die verantwoord sporten door de deelnemer niet in de weg staan, past Bodyconnection indien mogelijk de inhoudelijke activiteiten in overleg met de deelnemer – en in voorkomend geval eveneens met de opdrachtgever – hierop aan.

3.4 Bij deelname aan een aantal activiteiten vindt de intake niet plaats middels een formulier, maar middels een korte mondelinge intake voorafgaand aan de eerste activiteit waar de betreffende deelnemer aan deelneemt. Deze intake richt zich op de aanwezigheid van relevante medische omstandigheden of blessures die aan verantwoord sporten in de weg zouden kunnen staan of aangepaste inhoudelijke activiteiten vergen. Ook hierbij geldt dat de deelnemer de mondelinge informatie naar waarheid dient te geven.

3.5 Veranderingen betreffende persoonsgegevens, inclusief relevante medische omstandigheden of blessures, dient de deelnemer zo snel mogelijk, maar in ieder geval voorafgaand aan de eerstvolgende activiteit die plaatsvindt na de betreffende verandering, aan Bodyconnection door te geven.

 

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

4.1 Voor aanvang van de overeengekomen activiteit zal Bodyconnection meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf worden overlegd met de deelnemer/opdrachtnemer.

4.2 De activiteiten vinden in beginsel het hele jaar door buiten plaats. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte kleding en schoeisel.

4.3 Indien een activiteit – door welke omstandigheden dan ook – niet door kan gaan, is Bodyconnection bevoegd om in overleg met de opdrachtgever een nieuwe afspraak in te plannen, of – indien het een verhindering van de zijde van Bodyconnection betreft – de activiteit te laten verzorgen door een andere personal trainer van/namens Bodyconnection.

4.4 Verhindering dient minimaal 24 uur voor aanvang van de activiteit bekend gemaakt te worden door zowel Bodyconnection als de deelnemer/opdrachtgever. Indien de verhindering niet binnen 24 uur wordt doorgegeven door de deelnemer/opdrachtgever, dan zal de activiteit in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Op Bodyconnection rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Bodyconnection niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

5.2 De inhoud van de activiteit wordt bepaald door Bodyconnection, waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en doelstellingen van de deelnemer/opdrachtgever. Bij activiteiten met meerdere deelnemers worden de inhoud van de activiteit en het aantal deelnemers bepaald door Bodyconnection.

5.3 Bodyconnection draagt zorg voor een personal trainer die de activiteiten verzorgd. De deelnemer/opdrachtgever mag een voorkeur voor een personal trainer aangeven. Indien deze niet beschikbaar is, bepaalt Bodyconnection welke personal trainer van/namens Bodyconnection de activiteiten verzorgd.

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Deelname aan de activiteiten van Bodyconnection geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Bodyconnection is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit. 

6.2 Iedere deelnemer dient voor deelname aan de activiteiten van Bodyconnection, zich ervan te vergewissen of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

6.3 Op iedere door Bodyconnection gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor Bodyconnection. Bodyconnection kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

6.4 Bodyconnection is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge dan wel schriftelijkeinstructies, gegeven door Bodyconnection. Tevens is Bodyconnection niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer of door schade die ontstaan door gebruik van drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen door de deelnemer tijdens of voor de activiteit .

6.5 Bodyconnection is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Bodyconnection georganiseerde activiteiten.

6.6 De deelnemer is jegens Bodyconnection aansprakelijk indien Bodyconnection op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de Bodyconnection.

6.7 De deelnemer dient Bodyconnection te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

ARTIKEL 7 ONTBINDING

7.1 Bodyconnection is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 

7.2 Het is de opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de activiteit te gebruiken. Bij gebruik van dergelijke middelen is Bodyconnection bij vermoedelijke constatering daarvan gerechtigd tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst, danwel – indien de betreffende deelnemer niet de opdrachtgever betreft – het weren van de betreffende deelnemer van deze en volgende activiteiten van Bodyconnection. 

7.3 Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is alleen mogelijk indien de opdrachtgever op medische gronden niet meer in staat is de activiteiten van Bodyconnection af te nemen, waarbij als bewijs een medische verklaring door een erkende arts dient te worden overlegd aan Bodyconnection. Tevens is een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever mogelijk bij een verhuizing buiten een straal van 20 kilometer buiten diens huidige woon- of verblijfplaats, tenzij deze verhuizing leidt tot een korte afstand tot het werkgebied van Bodyconnection. Bij een verzoek tot tussentijdse beëindiging op grond van verhuizing dient een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente als bewijs te worden overlegd aan Bodyconnection.

7.4 De overeenkomst kan nimmer door de opdrachtgever met terugwerkende kracht stopgezet worden.

 

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Bij de overeenkomst tussen opdrachtgever en Bodyconnection zal Bodyconnection de opdrachtgever informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. Tenzij anders overeengekomen werkt Bodyconnection met maandelijkse facturen. Daarbij komt het factuurbedrag tot stand door het aantal wekelijkse activiteiten te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief, dat vervolgens wordt vermenigvuldigd met 52 (weken), en daarna gedeeld door 12 (maanden).

8.2 Indien de activiteiten van Bodyconnection gedurende een bepalende maand aanvangen, zal voor die betreffende maand de factuur naar rato worden berekend. Dit betekent dat het in artikel 8.1 genoemde factuurbedrag wordt gedeeld door het aantal dagen dat de betreffende maand telt en vervolgens wordt vermenigvuldigd met het aantal resterende dagen in de betreffende maand vanaf de aanvangsdatum van de activiteiten.

8.3 Voor de activiteiten van Bodyconnection wordt conform wettelijke verplichting BTW in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In beginsel betreft dit een BTW-percentage van 21%. De BTW wordt door Bodyconnection helder weergegeven op de factuur.

8.4 Tenzij anders overeengekomen brengt Bodyconnection de activiteiten vooraf in rekening. De activiteiten voor de betreffende maand worden omstreeks de 1e van die maand door Bodyconnection bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.5 Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur.

8.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling van facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken, is Bodyconnection gerechtigd de activiteiten voor de deelnemer op te schorten door de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat activiteiten kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

8.7 Indien Bodyconnection over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de opdrachtgever naast het factuurbedrag tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd zal Bodyconnection een bedrag van € 25,- aan administratiekosten in rekening brengen voor diens inspanningen om het factuurbedrag alsnog te incasseren.

8.8 Bodyconnection is gerechtigd een prijsverhoging door te voeren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen in dat geval door.

 

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

9.1 Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Bodyconnection. 

9.2 Verhindering door ziekte dient minimaal 24 uur voor aanvang van elke activiteit bekend gemaakt te worden door de deelnemer. Indien de verhindering niet binnen 24 uur wordt doorgegeven door de deelnemer, dan zal de activiteit in rekening gebracht worden.

9.3 Indien ziekte van de deelnemer langer dan twee weken aanhoudt, kan de overeenkomst – in overleg met Bodyconnection en op grond van een medische verklaring van een erkende arts – tijdelijk worden opgeschort, voor een periode van telkens drie maanden. Na ommekomst van die termijn dient door de deelnemer opnieuw een medische verklaring van een erkende arts te worden overlegd aan Bodyconnection alvorens de opschorting opnieuw met drie maanden kan worden verlengd.

9.4 Bij herstel gedurende een tijdelijke opschorting van de overeenkomst dient de deelnemer Bodyconnection hierover zo spoedig mogelijk te informeren, zodat de overeenkomst kan worden hervat.

9.5 Bij ziekte die langdurig – of in ieder geval langer dan 12 maanden – aanhoudt, is Bodyconnection gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

 

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

10.1 Onder overmacht wordt in het kader van de overeenkomst verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 

10.2 Bodyconnection is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden.

10.3 In geval van ziekte van de personal trainer behoudt Bodyconnection het recht activiteit(en) te annuleren. In overleg met de opdrachtgever/deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht of wordt de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de personal trainer ziek is.

10.4 Indien activiteiten geen doorgang kunnen vinden in verband met vakanties van de personal trainer, wordt dit ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan – indien hieraan een termijn is verbonden – verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is.

10.5 Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

10.6 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de opdrachtgever/deelnemer alsnog gegeven worden.

 

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

11.1 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.

11.2 Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Bodyconnection aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

11.3 Gedurende de duur van de overeenkomst is de deelnemer tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Bodyconnection zodra zich dit voordoet.

 

ARTIKEL 12 PRIVACY

12.1 Bodyconnection werkt conform de Wet Algemene verordening gegevensbescherming.

12.2 Om opdrachtgevers/deelnemers goede en persoonlijke dienstverlening en service te kunnen bieden en uitvoering te geven aan de overeenkomst heeft Bodyconnection persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Bodyconnection door te geven.

12.3 De persoonlijke gegevens van de opdrachtgevers/deelnemers worden door Bodyconnection met het in artikel 12.2 genoemde doel geadministreerd. Bodyconnection gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever/deelnemer. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

12.4 Bodyconnection verzamelt gegevens opdrachtgevers/deelnemers middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden en aan de hand van voor de uitvoering van de overeenkomst relevante informatie die tijdens activiteiten naar boven komt. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de opdrachtgever/deelnemer, zodat de activiteit volledig op maat afgestemd kan worden.

12.5 Tevens zijn gegevens nodig voor facturering. Hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist.

12.6 Het verzamelen van de genoemde gegevens is noodzakelijk voor Bodyconnection om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de opdrachtgever/deelnemer een contractuele verplichting.

12.7 Persoonsgegevens zullen verwijderd worden binnen een jaar na afloop van de overeenkomst. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt.

12.8 Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

12.9 Voor promotiedoeleinden maakt Bodyconnection gebruik van een website, folders, advertenties en social media. Persoonlijke gegevens of gegevens ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst zullen nimmer voor promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij de opdrachtgever/deelnemer hiermee uitdrukkelijk instemt.

12.10 Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Bodyconnection via de op de website vermeldde contactgegevens.

 

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de opdrachtgever/deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem/haar toekomen op grond van Auteurswet.

13.2 Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Bodyconnection voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Bodyconnection. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Bodyconnection.

13.3 Alle door Bodyconnection in het kader van de overeenkomst verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Bodyconnection ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

13.4 Alle door de opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Bodyconnection zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever/deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de opdrachtgever/deelnemer.

 

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

14.1 Met eventuele klachten kan de deelnemer/opdrachtgever zich wenden tot Bodyconnection.

14.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Bodyconnection is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

ARTIKEL 15 OVERIGE

Alle gevallen en/of situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, worden door de Bodyconnection beoordeeld en beslist.